Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen "zákon")

Níže naleznete povinně zveřejňované informace způsobem umožňující dálkový přístup dle § 5 zákona.

Seznam informací o povinném subjektu, který musí být zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, uvádí výše uvedené ustanovení ve svých odstavcích 1 a 2. Tyto informace se zveřejňují na webových stránkách škol a školských zařízení. Možnost zveřejnit určité informace pomocí odkazu stanovuje v konkrétních případech zákon, popřípadě vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

Přesnou strukturu zveřejňovaných informací stanovuje Příloha č. 1 výše zmíněné vyhlášky.1/ Oficiální název

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 110 035 101

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77, byla zřízena ke dni 1.1. 1994 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.: 13 791/94-27 ze dne 1.4. 1994 a sídlí na adrese Smržovská 77, 190 14 Praha 9 - Klánovice. Aktuálně platná zřizovací listina je ze dne 13.12. 2018 a nabyla účinnosti 1.1. 2019.

Změny zřizovací listiny příspěvkové organizace zde:

 • Organizace byla zřízena ke dni 1.1. 1994 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR pod č.j.: 13 791/94-27 ze dne 1.4. 1994 Rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 34013/2000-14 ze dne 1.1. 2001 přešla organizace k 1.1. 2001 do působnosti kraje Hlavní město Praha

 • Touto zřizovací listinou se zrušuje zřizovací listina organizace schválená usnesením Rady hlavního města Prahy č. 550 ze dne 3.4. 2001, ve znění pozdějších změn.
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č.30/41 ze dne 31.5. 2001 a nabyla účinnosti dnem 31.5. 2001
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č.33/10 ze dne 4.10. 2001 a nabyla účinnosti dnem 1.9. 2001
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č.13/07 ze dne 18.12. 2003 a nabyla účinnosti dnem 1.1. 2004
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č.36/21 ze dne 30.3. 2006 a nabyla účinnosti dnem 30.4. 2006
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č.12/14 ze dne 13.12. 2007 a nabyla účinnosti dnem 1.8. 2008
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č.4/8 ze dne 17.2. 2011 a nabyla účinnosti dnem 1.4. 2011

 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č.31/56 ze dne 19.9. 2013 a nabyla účinnosti dnem 1.10. 2013
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č. 40/37 ze dne 19.6. 2014 a nabyla účinnosti dnem 1.9. 2014
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č. 21/36 ze dne 15.12. 2016 a nabyla účinnosti 1.1. 2017
 • Tato zřizovací listina byla schválena usnesením Zastupitelstva Hlavního města Prahy č. 2/53 ze dne 13.12. 2018 a nabyla účinnosti 1.1. 2019
Hlavním účelem příspěvkové organizace je poskytování předškolního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, resp. ředitel (dále jen "ředitelka"). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Název: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77

Sídlo: Smržovská 77, 190 14 Praha 9 - Klánovice

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: shodná s poštovní adresou

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě - ředitelka, zástupce řed., vedoucí školní jídelny.

4.4 Telefonní čísla

Telefonní spojení

ředitelka školy Mgr. Dana Kuchtová, mob.: +420 608 243 335

e-mail: reditelka@ddklanovice.cz

zástupce ředitele:

 • Květa Králová, mob.: +420 608 183 335, e-mail: kralova@ddklanovice.cz
 • Bc. Natálie Jacková, mob.: +420 777 683 593, e-mail:jackova@ddklanovice.cz

vedoucí školní jídelny Andrea Gottwaldová, mob.: +420 728 755 460, email: gottwaldova@ddklanovice.cz

pověřenec ochrany osobních údajů Mgr. Bc. Georgios Tucoglidis, e-mail: georgios@3cm.cz

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.ddklanovice.cz

4.6 Adresa podatelny

Ředitelna dětského domova, Smržovská 77, 190 14 Praha 9 - Klánovice

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk, CD, DVD.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresa: reditelka@ddklanovice.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: zt62qh7

5/ Případné platby lze poukázat

Č. účtu: 19-4036560227/0100

6/ IČO

61389293

7/ Plátce daně z přidané hodnoty

CZ61389293, školské zařízení není plátcem DPH.

8/ Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku - v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce - taky sem dát mini tabulku v pdf respektive odkaz na ni na nas web
 • Školní vzdělávací programy - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde - ok dat odkaz na web
 • Výroční zpráva o činnosti školy - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde - vložit tu poslední a dat odkaz
 • Vnitřní řád - v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde dat odkaz
 • Dokumentace BOZP a PO - v listinné podobě v ředitelně školy
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace - v listinné podobě v ředitelně školy
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů - v listinné podobě v ředitelně školy


8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte).

Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout

 • Knihu úrazů a záznamy o úrazech dětí, žáků a studentů, popřípadě lékařské posudky
  - v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Kniha denní evidence, která obsahuje průkazné údaje o poskytované výchově a vzdělávání a jejich průběhu
  - po předchozí domluvě s ředitelkou školy
 • Doklady o přijímání dětí do zařízení ústavní výchovy, o průběhu výchovy a vzdělávání a jeho ukončování - v listinné podobě v ředitelně školy
 • Záznamy z pedagogických rad - v listinné/elektronické podobě v ředitelně školy
 • Plán hospitační a kontrolní činnosti, záznamy o provedených hospitacích a kontrolních zjištěních - v listinné podobě v ředitelně školy


8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu)

9/ Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy.

10/ Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy po telefonické domluvě, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu DD, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle +420 281 962 127. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11/ Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Zákon č. 109/2002 Sb. o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů

Sdělení č. 104/1991 Sb., federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte

Usnesení č. 2/1993 Sb., předsednictva České národní rady o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součástí ústavního pořádku České republiky

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ústava České republiky

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném a účinném znění

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném a účinném znění (dále jen "správní řád")

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném a účinném znění

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném a účinném znění

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (tzv. antidiskriminační z.), v platném a účinném znění ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů,
v platném a účinném znění

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném a účinném znění

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění

Metodický pokyn k zajištění BOZP dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných MŠMT (podpůrný pokyn pro ostatní zřizovatele) - č. j. 37 014/2005-25

Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 32 405/2004-22, kterým se s účinností od 1. 3. 2004 vydává Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 12/2005 Sb., o podmínkách rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami

Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

Vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

Vyhláška č. 33/2005 Sb. o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách

Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání

Vyhláška č 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

Vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky
a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška
o dokumentaci škol a školských zařízení)

Vyhláška č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 430/2001 Sb., o závodním stravování, ve znění pozdějších předpisů

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12/ Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný..........................................................1,50 Kč/A4

Formát A4 oboustranný...........................................................2,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný...........................................................2,50 Kč/A3

Formát A3 oboustranný...........................................................3,00 Kč/A3

2. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně.................................................2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách..............................................2,50 Kč/A4

3. Jiné kopírování a filmování

Video................................................................................dle skutečných nákladů

4. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

5. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

6. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu........150,00 Kč/hod.

7. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.

8. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

13/ Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy  https://www.ddklanovice.cz/vyrocni-zpravy/


Osnova popisu úkonů orgánu veřejné moci ke stažení zde: