Výběrové řízení – rekonstrukce koupelen a WC

6.10.2011

Výběrové řízení – rekonstrukce koupelen a WC Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem Prahou

 

 

 

Informace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je rekonstrukce koupelen a WC v hlavní budově. Bližší informace jsou v příloze této zadávací dokumentace.
Místo plnění/realizace: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Doba plnění: zahájení realizace zakázky nejpozději do 11.11.2011, ukončení realizace zakázky nejpozději do 11. 12. 2011


Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77
IČ zadavatele: 61389293
Sídlo zadavatele: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka
Email: reditelka@ddklanovice.cz
Fakturační a doručovací adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9 - Klánovice

Kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Doložení kvalifikace bude pevně spojeno s nabídkou. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.


Kritéria pro hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena (váha kritéria 80 %)
Termín prací - časová flexibilita (váha kritéria 10 %)
Komplexnost dodávky a reference (váha kritéria 10 %)


Nabídková cena

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky a celkovou cenu včetně DPH. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem.


Způsob a místo pro podání nabídek

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 31. 10. 2011 do 16.00 hodin. Všechny nabídky musejí být doručeny do ukončení soutěžní lhůty. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem „NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ.


Místo a datum otevírání obálek

Dne 1. 11. 2011 v 11.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice

Možnost vyžádat si bližší informace

Prohlídku objektů, které jsou předmětem zakázky, je možno domluvit telefonicky: 608243335.Další podmínky zadavatele

Uchazeč předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy o dílo, který bude podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.

V Klánovicích 7. 10. 2011
Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka
Příloha zadávací dokumentace:


1/ koupelna
Vybourání stávající koupelny (zařizovací předměty, příčky, obklady, podlaha, povrchová elektroinstalace). Z důvodů nové dispozice koupelny a rozdělení na samostatnou dívčí a chlapeckou koupelnu se provede vybourání otvoru pro nové druhé vstupní dveře z chodby. Obě koupelny budou odděleny novou příčkou, stěny se vyrovnají. V každé koupelně budou instalovány 2x sprchové kouty a 2x umyvadlo vč. Baterií, provede se nová instalace vody, odpadů, elektro a topení pro 3x topné těleso (2x pro koupelny, 1x pro WC – přívod od stoupacího rozvodu). Vstupy do koupelny budou osazeny novými zárubněmi a novými dveřmi. Povrchová úprava koupelen bude provedena keramickými obklady a podlaha protiskluzovou dlažbou, strop malbou.

2/ WC
Rekonstrukce stávajícího WC (oddělené dívčí a chlapecké se společnou chodbou) spočívá ve výměně keramických obkladů stěn a podlahy za nové a provedení nové malby stropu. Provede se výměna zařizovacích předmětů (2x WC, 1x umyvadlo a baterie), vstupní dveře budou vyměněny za nové.
 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Archiv | Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (151)

7% (231)

87% (2628)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice