Výběrové řízení – odstranění následků havárie způsobené zatečením vody do místností hlavní budovy v důsledku zamrzlých dešťových svodů

18.8.2011

Výběrové řízení – odstranění následků havárie způsobené zatečením vody do místností hlavní budovy v důsledku zamrzlých dešťových svodů Výzva k podání nabídky v řízení pro zakázku malého rozsahu na dodávku zadanou dle pravidel pro zadávání veřejných zakázek škol a školských zařízení - příspěvkových organizací zřízených hlavním městem PrahouInformace o předmětu veřejné zakázky

Předmětem zakázky je odstranění následků havárie způsobené zatečením vody do místností hlavní budovy v důsledku zamrzlých dešťových svodů. Bližší informace jsou v příloze této zadávací dokumentace.
Místo plnění/realizace: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Doba plnění: zahájení realizace zakázky nejpozději do 12.9.2011, ukončení realizace zakázky nejpozději do  30. 10. 2011
 

Identifikační údaje o zadavateli

Název zadavatele: Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9 - Klánovice, Smržovská 77
IČ zadavatele: 61389293
Sídlo zadavatele: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Mgr. Dana Kuchtová, ředitelka
Email: reditelka@ddklanovice.cz
Fakturační a doručovací adresa: Dětský domov a Školní jídelna, Smržovská 77, Praha 9 - Klánovice
 
Kvalifikační předpoklady

Uchazeč je povinen předložit stejnopis nebo úředně ověřenou kopii oprávnění k podnikání, tj. živnostenský list obsahující předmět podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky. Doložení kvalifikace bude pevně spojeno s nabídkou. Zadavatel nepožaduje splnění technických, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů.
 

Kritéria pro hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena (váha kritéria 80 %)
Termín prací - časová flexibilita (váha kritéria 10 %)
Komplexnost dodávky a reference (váha kritéria 10 %)
 

Nabídková cena

Ve své nabídce uveďte cenové relace na jednotlivé části realizace zakázky a celkovou cenu včetně DPH. Nabídková cena bude maximální a nejvýše přípustnou a bude obsahovat veškeré náklady spojené s realizací zakázky. Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace díla. Nabídkovou cenu je možné překročit pouze v případě víceprací písemně odsouhlasených zadavatelem.
 

Způsob a místo pro podání nabídek

Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikačních předpokladů bude doručena poštou nebo osobním podáním na adresu osoby oprávněné jednat za zadavatele, a to nejpozději do konce lhůty stanovené pro podávání nabídek, tj. do 1. 9. 2011 do 16.00 hodin. Všechny nabídky musejí být doručeny do ukončení soutěžní lhůty. Uchazeči podají nabídku v uzavřené neporušené obálce označené názvem veřejné zakázky a heslem „NEOTVÍRAT – SOUTĚŽ.
 

Místo a datum otevírání obálek

Dne 5. 9. 2011 v 11.00 hod na adrese: Smržovská 77, Praha 9, Klánovice
 
Možnost vyžádat si bližší informace

Prohlídku objektů, které jsou předmětem zakázky, je možno domluvit telefonicky: 608243335.
 
 
 
Další podmínky zadavatele

Uchazeč předloží jako součást nabídky znění návrhu smlouvy o dílo, který bude podepsán oprávněným zástupcem uchazeče. Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o upřesnění návrhu smlouvy o dílo.
Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, doplnit podmínky soutěže, dále soutěž do rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky zrušit a to i bez udání důvodu, případně veškeré přijaté nabídky odmítnout.
 
V Klánovicích 18. 8. 2011
Mgr. Dana Kuchtová
ředitelka
 
 

 
Příloha zadávací dokumentace:

 
1/ havarijní opravy hl. budova, 2. NP, pokoj č. 1

otlučení a oprava vnitřních omítek, demontáž obložení stěn palubkami, nová malba
oprava, popř. výměna dveří, oprava ostění, montáž nových prahů,
odstranění PVC podlah, oprava parket
 
 
2/ havarijní opravy hl. budova, 2. NP, pokoj č. 2

otlučení a oprava vnitřních omítek, demontáž obložení stěn palubkami, nová malba
oprava, popř. výměna dveří, oprava ostění, montáž nových prahů,
odstranění PVC podlah, oprava parket
 
 
3/ havarijní opravy hl. budova, 3. NP, pokoj č. 3

otlučení a oprava vnitřních omítek, demontáž obložení stěn palubkami, nová malba
oprava, popř. výměna dveří, oprava ostění, montáž nových prahů,
odstranění PVC podlah, oprava parket
 
 
4/ havarijní opravy hl. budova, jídelna

otlučení a oprava vnitřních omítek, odstranění podhledu, malba, oprava, popř. výměna dveří, oprava ostění, montáž nových prahů
 
 
5/ havarijní opravy hl. budova, ředitelna

otlučení a oprava vnitřních omítek, malba
 
 
6/ havarijní opravy, koupelna

otlučení a oprava vnitřních omítek, malba
 
 
7/ havarijní opravy, pokoj „kaple“ a kuchyň

otlučení a oprava vnitřních omítek, malba
 
 
8/ oprava střechy

vyčištění a opravy okapů a dešťových svodů, samoregulační topné kabely, oprava poškozených střešních tašek, oprava poškozených vnějších omítek
 
 
 
 
 
 
 

 

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (154)

7% (232)

87% (2636)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice