Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, se sídlem Praha 4 – Háje, Kupeckého 576/17

27.3.2022

Rada hlavního města Prahy vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška č. 54/2005 Sb.“), konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky příspěvkové organizace: Pedagogicko-psychologická poradna pro Prahu 11 a 12, se sídlem Praha 4 – Háje, Kupeckého 576/17 (dále jen „PPP“)

 

Předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pedagogických pracovnících“):

 

»     odborná kvalifikace dle zákona o pedagogických pracovnících,

»     příslušná praxe dle zákona o pedagogických pracovnících,

»     plná svéprávnost,

»     bezúhonnost,

»     zdravotní způsobilost,

»     znalost českého jazyka.

 

Požadavky pro výkon činnosti ředitele/ředitelky:

»       pedagogické aspekty práce na pozici ředitele/ředitelky PPP, koncepce dalšího rozvoje PPP, představa uchazeče o vedení pracovního kolektivu, znalosti v oblasti trendů ve výchově a vzdělávání a v oblasti poskytování poradenských služeb, schopnost koncepční práce v oblasti školského poradenství,

»       znalost školských právních předpisů a školské problematiky,

»       znalost zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dalších pracovně právních předpisů,

»       základní ekonomické znalosti,

»       organizační a řídící schopnosti.

 

Obsahové náležitosti přihlášky:

»       jméno, příjmení a titul uchazeče,

»       datum a místo narození uchazeče,

»       místo trvalého pobytu uchazeče,

»       pozice, na kterou se uchazeč hlásí,

»       datum a podpis uchazeče.

K přihlášce přiložte:

»     strukturovaný životopis obsahující údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech,

»     ověřené kopie dokladů dokládajících předpoklady pro výkon činnosti ředitele/ředitelky dle zákona o pedagogických pracovnících,

»     doklad o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona o pedagogických pracovnících,

»     koncepci dalšího rozvoje PPP (v rozsahu max. 5 stran strojopisu), která bude zveřejněna v anonymizované podobě na portálu školství, tj. na webové adrese https://skoly.praha.eu/Pro-verejnost/Konkursy, a na webu PPP, v období po prvním jednání konkursní komise do jednoho měsíce od jmenování ředitele/ředitelky příspěvkové organizace; vlastnoručně podepsaný souhlas se zveřejněním předložené koncepce musí být součástí koncepce nebo přiložen jako samostatný dokument,

»     výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,

»     lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce pedagogického pracovníka (ne starší než 2 měsíce).

 

 

Vaše osobní údaje jsou zpracovány pro účely tohoto konkursu Hlavním městem Prahou, se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 2/2, IČO: 00064581, správcem osobních údajů. Zpracování probíhá na základě plnění právní povinnosti správce, kterou mu ukládá § 166 školského zákona a vyhlášky č. 54/2005 Sb. Poučení o Vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů, skartační lhůtě, kontakty na správce a další informace o zpracování Vašich osobních údajů najdete na adrese: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/gdpr/index.html.

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit konkursní řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Přihlášky s uvedenými doklady včetně příloh v uzavřené obálce s přesným označením „KONKURS – PPP pro Prahu 11 a 12“ a „NEOTEVÍRAT“ musí být doručeny
do 15
. 4. 2022 do podatelny zřizovatele, kterým je hlavní město Praha:        

 

 

Magistrát hlavního města Prahy

Odbor školství, mládeže a sportu

Jungmannova 35/29

110 00 Praha 1

Autor: Ing. Vladislav Sloup   |   Sekce: Výběrová řízení   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Líbí se Vám naše webové stránky?

5% (151)

7% (231)

87% (2628)


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2022 | Designed by queue s.r.o.

© 2022 DD Klánovice