Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.Název

Dětský domov a Školní jídelna, Praha 9-Klánovice, Smržovská 77

 

2.Důvod a způsob založení

V lednu 1949 bylo rozhodnuto Zemským národním výborem o zřízení Státního dětského domova pro děti předškolního věku v Klánovicích. 

V únoru 1949 bylo do klánovického domova přivezeno 45 dětí a zahájen provoz. 

V roce 1950 dostal dětský domov do užívání dům čp. 35, v roce 1953 dům čp. 151.
 
V roce 1957 byla při dětském domově založena mateřská škola. V domě čp. 35 vznikla záchytná krajská karanténa.
 
V roce 1959 bylo otevřeno zvláštní oddělení pro mentálně postižené děti. V roce 1961 byla založena mateřská škola internátní.  

V roce 1965 bylo zahájeno jednání na Ministerstvu školství v komisi mimoškolní výchovy při pedagogické radě MŠK o zřízení experimentálního dětského domova pro děti od 3 do 15ti let.

Dne  7. prosince 1965 byly otevřeny první rodinné buňky a od 1. září 1969 byly děti rozděleny do 4 heterogenních skupin. (skupin složených z chlapců i dívek různého věku). 

V současné době je v dětském domově 7 heterogenních rodinných skupin pro děti ve věku od 3 do 18ti let, případně do ukončení jejich přípravy na povolání. Dětský domov v Klánovicích je školské zařízení pro výkon ústavní výchovy.

Dle aktuálně platné zřizovací listiny byla organizace zřízena ke dni 1. 1. 2019 hlavním městem Prahou.

 

3.Organizační struktura

Dětský domov má 7 rodinných skupin a kapacitu 54 dětí. Dětský domov zastupuje ředitelka a zástupkyně ředitelky. Dále je v dětském domově vedoucí vychovatelka a dalších 27 pedagogických pracovníků - vychovatelek, vychovatelů a jedna asistentka vychovatele, máme ekonoma na zkrácený úvazek, účetní, finanční referentku, sociální pracovnici, tři kuchařky a údržbáře.

 

4.Seznam podřízených povinných subjektů

nejsou

 

5. Zřizované organizace

nejsou

 

6.Kontaktní a poštovní spojení

http://www.ddklanovice.cz/Kontakt/

 

7.Adresa internetové stránky

www.ddklanovice.cz

 

8.Případné platby lze poukázat

19-4036560227/0100

 

9.IČ

61389293

 

10.DIČ

nejsme plátci DPH

 

11.Seznamy hlavních dokumentů

Vnitřní řád, Zřizovací listina, ŠVP

Ke stažení zde: http://www.ddklanovice.cz/Download/

 

12.Rozpočet

K nahlédnutí u účetní dětského domova po předchozí domluvě.

 

13.Žádosti o informace

Posláním dotazu přes email nebo poštou. Případně domluvením schůzky.

Příjem žádostí a dalších podání: Písemně e-mailem nebo poštou. Osobně při domluvené schůzce.

 

14.Opravné prostředky

Dle zákona č. 106/1999 Sb, Zákon o svobodném přístupu k informacím.

Odvolání proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí (§ 16). Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (§ 16a) lze podat do 30 dnů od: - odkázání na zveřejněnou informaci (§ 6), - odložení žádosti (§ 14 odst. 5 písm. c) - sdělení o výši úhrady za poskytnutí informace (§ 17 odst. 3). Odvolání i stížnost se podávají k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Opravné prostředky lze podat na stejných adresách jako žádosti o informace.

Ke zřizovateli: Magistrát hl. města Prahy, Mariánské náměstí 2, Praha 1, 110 01 

 

15.Formuláře

formuláře jako nastavené žádosti o poskytnutí informací dětský domov neposkytuje, jejich formu ponechává na žadateli

- interní formulář: Darovací smlouva lze stáhnout zde : http://www.ddklanovice.cz/Download/

 

16.Popisy postupů - návody pro řešení životních situací 

Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací): https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/

 

17.Nejdůležitější používané předpisy

- zákon č. 109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních

- zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

 

18.Vydané právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,

Zákon 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech,

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 263/2007 - pracovní řád

 

19.Úhrady za poskytování informací

zdarma 

 

20.Licenční smlouvy

nejsou

 

21.Vzory licenčních smluv

nejsou

 

22.Výhradní licence

nejsou

 

23.Výroční zprávy

Možno ke stažení zde: http://www.ddklanovice.cz/O-nas/Vyrocni-zpravy/

 


DĚTSKÝ DOMOV KLÁNOVICE

 

RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021 | Designed by queue s.r.o.

© 2021 DD Klánovice